ESCo’s en energieprestatiecontracten

ESCo staat voor Energy Service Company. De eigenaar/gebruiker van een gebouw besteedt bij een ESCo de energievoorziening en het management van de energievoorziening uit aan een externe partij op basis van een energieprestatiecontract. Dit uitbesteden heeft als doel substantiële energiekostenbesparing, kwaliteitsverbetering, vermindering van vermogensbeslag in installaties e.d. en ontlasting van de eigen organisatie.

ESCo is de aanbieder van energiediensten en dus de uitvoerende partij. Deze contractpartner, meestal een consortium van partijen (technisch team en financier), neemt de installaties, het energiebeheer en energiemanagement over in ruil voor integrale energie dienstverlening aan de opdrachtgever gedurende de duur van het prestatiecontract.  Voorbeelden van ESCo’s zijn Strukton, BAM, Honeywell Building Solutions en Van Dorp Installaties.

Een ESCo organiseert verduurzaming van gebouwen door energiebesparende maatregelen te nemen en/of duurzame energie te leveren. Een ESCo levert gegarandeerde energieprestatie op basis van het prestatiecontract en ontvangt prestatievergoeding op basis van de geleverde energieprestatie.

Een energieprestatiecontract is een contract dat partijen de mogelijkheid biedt om op basis van gezamenlijk vooraf gedefinieerde meetpunten (KPI’s = Kritische Prestatie Indicatoren) energieprestatie te bereiken, te borgen en te evalueren. Een goed energieprestatiecontract is een goed beheersbaar, transparant en helder communicatiemiddel en omvat ook besparingsprikkels. De prestaties die worden vastgelegd in een energieprestatiecontract zijn klanttevredenheid, duurzaam beheer, optimale kosten/kwaliteit, binnenklimaat en innovatie. Potentiele opbrengsten van verduurzaming van gebouwen, zoals meer comfort, hogere huur- en vastgoedwaarde, lagere financieringslasten, gegarandeerde kasstroom door lagere energiekosten, lagere onderhoudskosten en lagere CO2-uitstoot, worden ook vastgelegd in het energieprestatiecontract.

Om opdrachtgevers te helpen bij het opstellen van Prestatiecontracten is er een menukaart voor Prestatiecontracten opgesteld in opdracht van het platform voor duurzame huisvesting, welke te vinden is op www.platformduurzamehuisvesting.nl.

Het ESCo-verdienmodel ziet er als volgt uit:verdienmodel-ESCosDe gegarandeerde kasstroom biedt kansen voor de financiering van het budgetneutraal gebouwen verduurzamen. Voorbeelden uit binnen- en buitenland laten zien dat 30% energiekostenbesparing mogelijk is. ABN AMRO is op dit moment in Nederland de bank die vaak betrokken is bij de financiering van ESCo’s.

Er bestaan verschillende vormen van ESCo’s:

 1. ESCo-light:
  ESCo-light richt zich op de monitoring van het energiemanagement en het realiseren van energiebesparingen op basis van de verkregen meetgegevens.
 2. Product ESCo:
  Product-ESCo richt zich op één specifieke energiebesparende maatregel (bijv. het zuiniger maken van de verlichting of het aanleggen van warmte/koude-opslag).
 3. Installatie-ESCo:
  Installatie-ESCo richt zich op meerdere energiebesparende maatregelen (zoals de klimaatinstallaties in het gebouw al dan niet gecombineerd met het zuiniger maken van de verlichting).
 4. Gebouw-ESCo:
  Gebouw-ESCo richt zich niet alleen op meerdere energiebesparende maatregelen maar ook op maatregelen in de schil van een gebouw (bijv. zonwering en daglichtregulering).

Bij het vaststellen van een ESCo wordt er gekeken naar de meest geschikte ESCo-vorm(en), de looptijd van het contract, de uitgangspunten voor verduurzaming en de financiering. Redenen om vóór een ESCo-constructie te kiezen, zijn:

 • Marktpartij met integrale kennis biedt ontzorging
 • Bouwen en beheren (DBMO = Design, Build, Maintain, Operate) door één partij
 • ESCo neemt risico’s bouwen en beheren over
 • Prestatiecontract met gegarandeerde kasstroom (Finance)
 • Financier (soms ook de ESCo) neemt financiële risico’s over
 • Fiscale subsidiemogelijkheden (Energie-investeringsaftrek, EIA / Milieu-investeringsaftrek, MIA)
  • EIA- en MIA-voordeel (belastingvoordeel) netto ca. 10% van de investering

Voor meer informatie over ESCo’s kijk op www.esconetwerk.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *